AKTUÁLNÍ STAV

stav

VOLNÉ PROSTORY

Označení Povaha budovy Užitná plocha m² Cena / měsíc
B2 Administrativa, služby 4.700 137 083 Kč
B7 Výroba, sklady, služby 900 26 250 Kč
B8 Sklady 348 10 150 Kč
B9 Sklady 422 12 308 Kč
B11 Sklady 460 13 417 Kč
B12 Sklady 192 5 600 Kč

 

POZEMKOVÁ MAPA

pozemkovaMapa

VOLNÉ POZEMKY

Označení Výměra m² Cena / měsíc
 2037/37  964 8 033 Kč
 2037/59  4.887 40 725 Kč
 2037/60  72.195 601 625 Kč
 2037/62  2.918 18 317 Kč
 2037/63  2.753 275 300 Kč
 2037/65  183 22 942 Kč
 2037/69  1.571 13 092 Kč
 2037/71  1.301 10 842 Kč
2037/72 1.318 10 983 Kč
 2037/73 682 5 683 Kč
2037/74 820 6 833 Kč
2037/75 2.198 18 317 Kč
2037/78 158 1 317 Kč
2037/110 3.087 25 725 Kč
2047 3.799 31 658 Kč

 

Přihlášení

Pro zobrazení cen je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosím učiňte tak níže, děkujeme.

[theme-my-login]

Registrace

Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu.zpracováním osobních údajů *

Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.arealtyniste.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.arealtyniste.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.arealtyniste.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.arealtyniste.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.arealtyniste.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 5. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.